Włącz szkołę!

 

Wspólnie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Norsensus Mediaforum realizujemy projekt Włącz szkołę! w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Czyli: raport z badań, gra karciana Włącz zmianę! i edukacja o III sektorze oraz dużo narzędzi, materiałów i szkoleń. Chcemy tworzyć przestrzeń do dobrej współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami społecznymi oraz określić bezpieczne warunki i zasady takiej współpracy.

Cele projektu:

Projekt ma na celu edukację o sektorze organizacji społecznych w szkołach i włączanie szkół do działań organizacji społecznych, jak również włączania organizacji do wspólnych działań ze szkołami na rzecz społeczności szkolnych i lokalnych.

Jak działamy?

Projekt realizowany jest od marca 2021 do końca kwietnia 2023 i obejmuje działania:

1. Diagnoza (III-VI 2021):
Na początku zbadamy, jak wygląda obecnie współpraca szkoły-ngo, co ją wspiera, a co ją utrudnia? Czego szkoły i organizacje potrzebują, żeby w większym stopniu skorzystać z takiej współpracy i czego od niej oczekują? Jakie są obawy i potencjalne ryzyka oraz jak można je minimalizować? Poszukamy też dobrych przykładów takiej współpracy – zarówno w Polsce jak i zagranicą. Raport z badania będzie opublikowany i dostępny na naszej stronie.

2. Gra: Włącz zmianę! (III-VIII 2021):
Wspólnie z Pogotowie Facylitacyjne opracowujemy ogólnopolską wersję karcianej „Gry w zmianę”, którą wykorzystywaliśmy w projekcie Pozarządownik szkolny w ramach edukacji o III sektorze w warszawskich szkołach (finansowany ze środków m.st. Warszawy). Gra dyskusyjna pokazująca różnorodoność sektora organizacji w całej Polsce, otwierająca przestrzeń do rozmowy o ich działaniach i efektach ich działań będzie wykorzystywana w szkołach biorących udział w projekcie obok innych materiałów. Wraz z 3 egzemplarzami gry nauczyciele i nauczycielki otrzymają też przewodnik po sektorze i grze.

Zobacz grę w zmianę i obejrzyj krótki filmik z instrukcją gry!

3. Grupa ekspercka (IV 2021 – IV 2022):
Chcemy, żeby w procesie towarzyszyli nam eksperci z różnych miejsc w Polce, zarówno ze szkół – nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, rodzice, jak i z organizacji społecznych – osoby, które mają doświadczenia współpracy i chciałyby wziąć udział w procesie konsultacji materiałów projektowych oraz tworzenia KODEKSU DOBREJ WSPÓŁPRACY, który będzie efektem końcowym pracy grupy upowszechnianym i promowanym zarówno w szkołach, jak i w organizacjach społecznych oraz gminach. Zakładamy, że grupa będzie pracować online.

4. Działania ze szkołami i organizacjami społecznymi (2 cykle: IX 2021-III 2022 oraz IX 2022 – III
2023) obejmujące:

  • Spotkanie otwarcia dla szkół uczestniczących w projekcie – 6 takich spotkań w każdym cyklu planujemy zorganizować na żywo w różnych miejscach w Polsce (w zależności od zgłoszonych szkół), a 6 odbędzie się online. W razie ograniczeń związanych z pandemią liczby planowana forma spotkań może jeszcze ulec zmianie.
  • Działania w szkołach – każda ze szkół uczestniczących w projekcie będzie realizować lekcje o III sektorze wraz z rozgrywką gry Włącz zmianę!, z wykorzystaniem materiałów filmowych (wizyty studyjne, lekcja online) i scenariuszy lekcji.
  • Działania online dla szkół – dla nauczycieli, nauczycielek i dyrekcji szkół przewidujemy 3 webinaria / szkolenia online w każdym cyklu wraz z materiałami szkoleniowymi.
  • Działania online dla ngo – przewidujemy też 2 webinaria / szkolenia online w każdym cyklu skierowane do liderów, liderek oraz pracowników i pracowniczek organizacji społecznych zainteresowanych nawiązywaniem współpracy ze szkołami wraz z materiałami szkoleniowymi.
  • Internetowy festiwal współpracy dla uczniów na zakończenie każdego cyklu działań w danym roku szkolnym, obejmujący różnego rodzaju zadania i aktywności do wykonania dla grup uczniowskich.
    Rekrutacja szkół do projektu rozpocznie się w czerwcu 2021.

5. Podsumowanie i ewaluacja (III-IV 2023):
Na zakończenie projektu powstanie publikacja podsumowująca, wraz z opisem dobrych praktyk i wspólnych działań ze szkołami z Polski i zagranicy, którą będziemy upowszechniać wraz z raportem z badania i KODEKSEM DOBREJ WSPÓŁPRACY.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt kierujemy do szkół podstawowych (głównie klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych (liceów, techników i szkół branżowych) w całej Polsce. Tematyka dotyczy organizacji społecznych, więc w największym stopniu jest związana z podstawą programową Wiedzy o społeczeństwie, natomiast zachęcamy też do włączenia się nauczycieli i nauczycielki innych przedmiotów oraz wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, osoby zajmujące się wolontariatem w szkołach, czy opiekunów samorządów uczniowskich.

Zapraszamy też liderów i liderki oraz pracowników i pracowniczki organizacji społecznych zainteresowanych współpracą ze szkołami do zgłaszania się – dla tych osób będziemy przygotowywać serię szkoleń, webinariów i materiały szkoleniowe. Organizacje otrzymają też swoje egzemplarze gry Włącz zmianę! i przewodnik do wykorzystania w swoich działaniach z młodzieżą.

Nasi partnerzy w projekcie:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Norsensus Mediaforum

Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Agnieszka Pędzich – a.pedzich@poledialogu.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.