Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkoła w sąsiedztwie 2.0

 

Druga edycja projektu “Szkoła w Sąsiedztwie” jest skierowana do warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest tworzenie lokalnych partnerstw i budowanie relacji sąsiedzkich. Uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem w oparciu o analizę lokalną będą organizować wydarzenia sąsiedzkie dopasowane do potrzeb mieszkańców okolicy. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią działania w projekcie są realizowane ONLINE. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Podczas “Szkoły w Sąsiedztwie 2.0” w każdej szkole grupa projektowa uczniów i uczennic wspólnie z naszym mentorem/mentorką zrealizuje diagnozę okolicy i zmapuje lokalnych interesariuszy (np. lokalne aktywistki, instytucje kulturalne, podmioty związane z biznesem itp.).  Te działania doprowadzą do zorganizowania wydarzenia dla sąsiadów i sąsiadek. Młodzież pozna podstawowe narzędzia socjologiczne i nawiąże relacje z podobnymi do siebie osobami, którym zależy na rozwoju lokalnych społeczności.

Korzyści dla szkoły i cele projektu

 • rozwój postaw obywatelskich i prospołecznych: uczestnicy i uczestniczki nauczą się działać dla środowiska lokalnego i wzmocnią wrażliwość na jego potrzeby i dynamikę,
 • nowa wiedza dla uczniów i uczennic: unikatowa możliwość poznania mechanizmów badań społecznych i podstaw socjologii, które poszerzą horyzonty i kreatywność uczestników i uczestniczek,
 • pielęgnowanie sąsiedztwa: wzmocnienie realnej sprawczości młodych warszawianek i warszawiaków w działaniach na rzecz wzmacniania więzi sąsiedzkich, w szczególności wzmacniania relacji miedzy ich szkołą a jej społecznym otoczeniem,
 • rozwój dla nauczycieli i nauczycielek: nauczyciele zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o sąsiedztwie i wezmą udział w organizowanych wydarzeniach,
 • doświadczenie projektowania i realizowania wydarzenia sąsiedzkiego według własnego pomysłu: podniesienie kompetencji współpracowania w grupie i z rożnymi osobami i podmiotami instytucjonalnymi,
 • dyplom uczestnictwa.

Jak działamy?

 1. rekrutacja uczniowskich grup projektowych: po rozmowach z kadrą oraz dyrekcją w szkole odbędzie się rekrutacja chętnych uczniów i uczennic do działania w grupie; jej liczebność́ ze względu na higienę̨ pracy metodą projektu będzie oscylowała w granicach od 3 do 10 osób.
 2. diagnoza potrzeb: odbędzie się w postaci warsztatu online, podczas którego nauczyciele_lki, dyrektor_ka, rodzice, uczniowie i uczennice wspólnie z mentorką/mentorem przyjrzą się potencjalnym sojuszni(cz)kom: instytucjom, sąsiad(k)om terenu wokół szkoły. Zastanowią się razem nad potrzebami szkoły oraz historią współpracy lokalnej, relacjami z partnerstwem lokalnym, korzyściach płynących z niego dla każdej ze stron. Zawiązana grupa w trakcie i po spotkaniu przeprowadzą diagnozę lokalną i odpowiedzą na pytania o to, jakie instytucje znajdują się wokół szkoły, czy można wyróżnić konkretne grupy mieszkańców, spróbują podstawowymi metodami socjologicznymi sprawdzić ich potrzeby.
 3. działania w ramach indywidualnego planu partnerstwa lokalnego: każda szkoła stworzy wraz z mentorką/mentorem własny plan działania w ramach projektu. Cechami wspólnymi wszystkich planów będą: analiza okolicy, zmapowanie minimum 5 aktorów społecznych w sąsiedztwie szkoły (np. inne szkoły, lokalne organizacje pozarządowej, przedsiębiorstwa, instytucje miejskie, lokalni aktywiści), zaplanowanie i zrealizowanie mini-działania np. w formie wydarzenia sąsiedzkiego, spotkania z sąsiadami, działania na rzecz sąsiedztwa, akcji happeningowej, która może zostać wykonana w formie online i offline oraz uwidocznienie działań w szkole, np. w ramach informacji na stronie szkoły;
 4. podsumowanie działania: społeczność szkolna pod okiem mentora spotka się po zrealizowanym działaniu na podsumowaniu – każda osoba postara się udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej. W miarę możliwości grupa zaplanuje pracę na kolejne miesiące.

Formy wsparcia szkół:

 • indywidualna opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania programu,
 • zapewnienie materiałów promocyjnych, warsztatowych, gadżetów,
 • wsparcie szkół w organizacji wydarzeń sąsiedzkich,
 • dyplom uczestnictwa dla wszystkich placówek zaangażowanych w projekt.

Kontakt z koordynatorką projektu: Natalia Skoczylas, mail: n.skoczylas@poledialogu.org.pl, tel. 602 405 512

 

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.