Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Miasto w dialogu z 3 sektorem

 
Lider

Fundacja Pole Dialogu

Partner

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Okres realizacji

czerwiec 2016 - marzec 2017

Zespół

Agata Urbanik, Marta Szaranowicz-Kusz, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marianna Wybieralska, Jarema Piekutowski
Stocznia: Agata Bluj, Ewa Stokłuska, Maria Perchuć-Żółtowska

Dziennik projektu

20 czerwca 2017

26 czerwca rozpoczynają się konsultacje rocznego Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. W projekcie Programu uwzględniono wnioski z projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem, który Pole Dialogu prowadziło we współpracy z Fundacją Stocznia na zlecenie m.st. Warszawy.

30 kwietnia 2017

Można już przeczytać raport z rekomendacjami dotyczącymi warszawskiej struktury dialogu, który został opracowany w wyniku projektu Miasto w dialogu z trzecim sektorem!

14 marca 2017

Poznaj wyniki gry dyskusyjnej Miasto w dialogu, która odbyła się 13 marca w Marzycielach i Rzemieślnikach.

Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Stocznia prowadziła cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.  Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie m.st. Warszawy.

Miasto w dialogu, czyli co?

W wyniku „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” zostały zebrane rekomendacje dotyczące zmiany warszawskiej struktury dialogu między trzecim sektorem a administracją samorządową, w której skład wchodzą komisje dialogu społecznego (miejskie i dzielnicowe), Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Forum Dialogu Społecznego.

Praca nad reformą warszawskiej struktury dialogu z trzecim sektorem, najbardziej rozbudowanego systemu tego typu w Polsce, była wpisana w Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku (PRW), jak również Program współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi.

Potrzebę zmian w tym obszarze diagnozowano od dłuższego czasu, zarówno w środowisku organizacji pozarządowych, jak i wśród przedstawicieli administracji samorządowej. Według diagnozy zawartej w PRW niemal połowa komisji dialogu społecznego i dzielnicowych komisji dialogu społecznego określała poziom swojego wpływu na decyzje urzędów jako mały, podczas gdy poczucie dużego wpływu miało zaledwie 7 proc. komisji dialogu społecznego i 3 proc. dzielnicowych komisji dialogu społecznego. Skutkuje to sytuacją, w której organizacje pozarządowe nie widzą sensu uczestniczenia w ciałach dialogu, postrzegając dialog toczący się tam jako czasochłonny i nieproduktywny albo nie widzą swojego interesu w angażowaniu się.

Po 10 latach istnienia struktury dialogu potrzebne było nowe otwarcie, aby mogły się w nią włączyć nowe osoby i organizacje, głos organizacji już uczestniczących był lepiej słyszalny, a wszyscy uczestnicy dialogu współpracowali na podstawie klarownych zasad.

miasto-w-dialogu-obecna-struktura-3x4

Podstawowym pytaniem, na które odpowiedź miał przynieść proces „Miasto w dialogu z trzecim sektorem”, to w jaki sposób zapewnić uczestnikom struktury dialogu poczucie sensu działania i wpływu na decyzje urzędów.

Pośrednio odpowiadamy na nie w kolejnych częściach raportu. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione przez nas rekomendacje tylko częściowo można przenieść do dokumentów regulujących funkcjonowanie ciał dialogu (np. Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi). Wiele postulatów odnosi się do sfery praktyki dialogu w Warszawie  i, mówiąc górnolotnie, „ducha dialogu”, czyli tego, w jaki sposób i z jaką intencją regulacje te są stosowane. Rekomendacje te mają związek przede wszystkim z komunikacją, informowaniem i edukacją oraz kompetencjami interpersonalnymi uczestników dialogu (zarówno ze strony pozarządowej, jak i administracji samorządowej).

W wyniku procesu „Miasto w dialogu” sama struktura dialogu – czyli rodzaje ciał dialogu i ich kompetencje – nie uległa zasadniczej zmianie. Nie ma zatem mowy o rewolucji. Nie pojawiły się głosy domagające się zupełnej zmiany struktury jako takiej, czyli np. likwidacji dotychczasowych ciał dialogu, czy powołania podmiotów zupełnie inaczej osadzonych. Silnie wybrzmiały natomiast opinie o potrzebie zachowania tego, co funkcjonuje dobrze.

Przeczytaj raport z rekomendacjami opracowany w wyniku procesu.

Przebieg procesu

Logika „Miasta w dialogu” była kaskadowa – kolejne etapy procesu wynikały z poprzednich i były budowane na wiedzy i materiałach zdobytych podczas wcześniejszych kroków.

Badanie jakościowe (lipiec 2016)

Celem badania było zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat istniejącej struktury dialogu  oraz jej mocnych i słabych stron oraz zidentyfikować grupy, których przedstawiciele wezmą udział w kolejnych etapach procesu.

Warsztaty diagnostyczne (sierpień-wrzesień 2016)

Podczas dziesięciu warsztatów pogłębiono diagnozę dialogu na linii Miasto – trzeci sektor z celowo zrekutowanymi osobami, reprezentującymi różne grupy interesariuszy (m.in. osoby uczestniczące w ciałach dialogu, osoby funkcjonujące poza systemem dialogu, organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści) oraz wypracowano pierwsze propozycje rozwiązań. Obejrzyj fotorelację.

Otwarta debata (3 października 2016)

Podczas debaty wszystkie chętne osoby zapoznały się z diagnozą funkcjonowania struktury dialogu i mogły podyskutować na jej temat. Obejrzyj prezentację i fotorelację. Przeczytaj relację z debaty w artykule warszawa.ngo.pl.

Debata została zorganizowana we współpracy ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

KOLAB (październik-listopad 2016)

W listopadzie i grudniu odbyły się cztery spotkania szesnastoosobowej grupy roboczej KOLAB, której zadaniem było opracowanie możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu administracji samorządowej Warszawy z organizacjami pozarządowymi. W grupie pracowali przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, urzędów dzielnicowych i biur miejskich, radnych i aktywistów, wyłonieni w otwartym naborze. Poznaj skład KOLABu, przeczytaj materiały, które otrzymali uczestnicy przed KOLABem oraz pytania do pracy i obejrzyj fotorelację z prac. Uczestnicy KOLAB-u wypracowali propozycje rozwiązań, które zostały poddane zewnętrznej recenzji i uwzględniono je na kolejnym etapie procesu.

Gra dyskusyjna (13 marca 2017)

Podczas specjalnie zaprojektowanej gry dyskusyjnej zostały przedyskutowane najważniejsze dylematy i kwestie, które wyłoniły się podczas z całego procesu „Miasto w dialogu z 3 sektorem”.

Gra została zaprojektowana w taki sposób, aby w dyskusji mogły wziąć udział zarówno osoby bardzo dobrze znające warszawską strukturę  dialogu, jak i takie, które dopiero stawiają w niej pierwsze kroki. Po  konsultacjach z Centrum Komunikacji Społecznej ustalono, że podczas gry uczestnicy i uczestniczki będą dyskutować i głosować nad najważniejszymi pytaniami, które pojawiły się podczas całego procesu „Miasto w dialogu”:

  • Czy warto angażować się w warszawską strukturę dialogu? (rozgrzewka)
  • Czy rozszerzać ciała dialogu o nowych uczestników?
  • Czy dodawać nowe zadania ciałom dialogu? Jakie?
  • Przyszłość Forum Dialogu Społecznego, czyli jak zapewnić przepływ informacji w strukturze dialogu?

Podczas gry dyskusyjnej uczestnicy i uczestniczki nie tylko rozmawiali o możliwych rozwiązaniach, ale także głosowali na preferowane przez siebie opcje.

W sumie na wszystkich etapach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” uczestniczyło ponad 300 osób. Reprezentowały one warszawskie organizacje pozarządowe, administrację samorządową (zarówno z poziomu miasta, jak i dzielnic); były wśród nich także osoby niezwiązane formalnie z żadną organizacją. W procesie udział wzięły zarówno osoby udzielające się w ciałach dialogu (o różnym stażu i stopniu zaangażowania), jak i takie, które patrzą na strukturę dialogu z pozycji obserwatorów.

Rekomendacje

W wyniku procesu został opracowany raport z rekomendacjami. Raport oparty jest na najważniejszych pytaniach i dylematach, które przewijały się przez cały proces „Miasto w dialogu” . Każda z części zawiera zdiagnozowane potrzeby i problemy obecnej struktury dialogu a następnie omawia proponowane rozwiązania. Omówiono w nim:

  • diagnozę i wyzwania związane z obecną strukturą dialogu, zmiany wynikające z procesu „Miasto w dialogu” i rekomendacje w zakresie stosowanego nazewnictwa oraz organizacji poszczególnych ciał dialogu;
  • wartości,na jakich powinien opierać się dialog;
  • poszerzenie ciał dialogu o nowych interesariuszy;
  • rekomendowane nowe zadanie komisji dialogu społecznego;
  • rekomendacje z zakresu budowania świadomości wśród warszawskich organizacji pozarządowych istnienia i funkcji struktury dialogu, działań prowadzonych przez ciała dialogu oraz rozwoju kultury dialogu wśród uczestników systemu;
  • dodatkowe wnioski zebrane podczas procesu, które mają znaczenie dla innych obszarów Programu Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Rozwiązania wypracowane w ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” mają zostać wpisane w projekt programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który będzie poddany konsultacjom społeczny i zacznie obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

 

Pliki do pobrania

Plik pdf z raportem z rekomendacjami podsumowujący pojekt "Miasto w dialogu z 3 sektorem" Miasto w dialogu z trzecim sektorem. Raport z rekomendacjami.

Plik pdf z prezentacją podsumowującą pierwszą badawczą część projektu "Miasto w dialogu z 3 sektorem" Prezentacja podsumowująca pierwszą część projektu „Miasto w dialogu z 3 sektorem” oraz pierwsze wnioski z części badawczej.

Plik pdf z materiałami, które otrzymali uczestnicy KOLABu KOLAB. Materiały dla uczestników.

Plik pdf z pytaniami do pracy KOLABu KOLAB. Pytania do pracy.

 

„Miasto w dialogu z 3 sektorem” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawy.