Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Visegrad Youth Participates

 

Razem z organizacjami z Czech i Węgier realizujemy działanie, którego celem jest wzmacnianie lokalnych demokracji poprzez narzędzie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.  Nasza rola w projekcie koncentruje się na badaniu i wypracowywaniu dobrych praktyk dla systemowych szkolnych budżetów, czyli wprowadzania SBO we wszystkich placówkach w mieście. 

Skąd wzięła się idea projektu i jakie ma cele? 

Głos młodych w obszarze edukacji powinien mieć wartość decydującą. Tymczasem obecne sposoby angażowania młodzieży i przygotowania jej do aktywnego udziału w życiu publicznym są niewystarczające. Kryzys demokracji w instytucjach Europy Środkowo-Wschodniej pogłębiły dodatkowo konsekwencje pandemii COVID-19. Dostrzegamy, że potrzebne jest większe zaangażowanie młodych osób w dialog na temat przyszłości lokalnej.  

Jednym z narzędzi, które umożliwia pracę nad powyższymi wyzwaniami jest Szkolny Budżet Obywatelski. Włącza osoby uczniowskie w proces podejmowania decyzji o sposobie wydatkowania części szkolnego budżetu.  Stanowi uzupełnienie edukacji obywatelskiej o wymiar praktyczny, przygotowując do aktywnego udziału w życiu społecznym. Dla młodych jest to często pierwsza okazja do uczestniczenia w procesie decyzyjnym nad realnymi projektami, które bezpośrednio ich dotyczą.  

Więcej o wykorzystywaniu przez nas narzędzia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego można przeczytać w publikacji „Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”.

Przebieg projektu i efekty:  

Projekt realizujemy od września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Na jego przebieg składać się będą następujące etapy: 

  1. wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli partnerów w Pradze i mieście Kutná Hora. W jej trakcie podzielimy się praktycznymi doświadczeniami w zakresie szkolnego budżetu partycypacyjnego. 
  1. Opracowanie wytycznych wdrażania szkolnego budżetu partycypacyjnego oraz materiałów promocyjnych w oparciu o najlepsze praktyki z Węgier, Polski i Czech. Materiały te zostaną udostępnione lokalnym podmiotom. Na naszej stronie do pobrania z https://poledialogu.org.pl/strengthening-democracy-through-school-participatory-budgeting/.
  1. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji, planowanej na początek 2024 roku.  

Dla kogo skierowany jest projekt 

Działania kierujemy do przedstawicieli gmin i miast z całej Polski oraz instytucji  chcących zapewniać wyższy poziom  zaangażowania młodych ludzi w życiu społecznym ich szkoły i miejscowości. Projekt kierujemy również do organizacji pozarządowych, które chcą zacząć korzystać z narzędzia Szkolnych Budżetów Obywatelskich, bądź już to robią. 

Organizacje partnerskie: 

Projekt jest finansowany ze środków: