Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej

 

W ramach pilotażowego projektu „Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej” wprowadzamy do warszawskich szkół narady uczniowskie, czyli narzędzia deliberacyjne z obszaru tzw. mini-publics, w których udział biorą przedstawiciele oraz przedstawicielki danej społeczności, dobrani proporcjonalnie do wielkości populacji według charakterystycznych dla niej parametrów.

Realizacja

Do projektu zaprosimy szkoły, które zechcą oddać pod dyskusję kwestie problemowe w szkole. Nad możliwymi rozwiązaniami pracować będą narady obywatelskie złożone z osób uczniowskich. Podobnie jak w większych przedsięwzięciach z obszaru mini-publics, takich jak panele obywatelskie czy sądy obywatelskie, naradom uczniowskim towarzyszyć będą facylitatorzy oraz zewnętrzni eksperci. Celem sądów uczniowskich będzie wypracowanie, w drodze dyskusji i konsensusu, rekomendacji rozwiązań do wdrożenia w szkole. Do realizacji rekomendacji zobowiążą się osoby zarządzające szkołami.

Zakwalifikowane szkoły będą miały za zadanie przeprowadzenie diagnozy lokalnej, wybór problemu (tematu), dobór osób uczestniczących oraz ustalenie terminarza. W ramach przygotowań do obrad sądu uczniowskiego przeprowadzone zostaną przygotowujące warsztaty – min. 1 warsztat z efektywnej komunikacji oraz min. 2 warsztaty merytoryczne, dotyczące wybranego tematu. Punktem kulminacyjnym projektu będzie przeprowadzenie narady uczniowskiej pod okiem wykwalifikowanych facylitatorów. Efektem obrad będzie przedstawienie rekomendacji osobom decyzyjnym (np. dyrektorom) oraz ich realizacja. Ostatnim punktem projektu będzie podsumowanie podjętych działań oraz upowszechnienie poprzez napisanie broszury podsumowującej projekt.

W roku szkolnym 2022/23 będziemy pracować z dwiema warszawskimi szkołami.

Korzyści dla szkoły

  • Praca z wykwalifikowanym facylitatorem nad powodzeniem narady
  • Dofinansowanie do realizacji rekomendacji w wysokości 1000 złotych
  • Rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów i uczennic (warsztaty z efektywnej komunikacji)
  • Rozwój merytoryczny młodzieży (warsztaty merytoryczne) – praca z ekspertami
  • Możliwość usłyszenia potrzeb młodzieży – promowanie dialogu
  • Wprowadzenie w szkole zmiany rekomendowanej przez młodzież – budowa pewności siebie i podmiotowości u młodzieży
  • Promocja postaw obywatelskich i narzędzi demokratycznych
  • Wzięcie udziału w pilotażowym projekcie – przyczynienie się do wprowadzania nowości edukacyjnych w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach konkursu „Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2022-2023”.