Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Przedsiębiorcy dla wawerskiej społeczności. Raport z analizy aktywności społecznej wawerskich przedsiębiorców.

Autor: Jarema Piekutowski
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Analiza jest elementem badania zasobów oraz dobrych praktyk wspierania pomysłowości miejskiej w ramach projektu „Wawerskie Centrum Pomysłowości”. Przygotowywana była razem z publikacją „Wiele osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów. Raport z badania wawerskiej pomysłowości.” Projekt realizowany jest przez Fundację Pole Dialogu oraz Fundację Konsultacje Społeczne na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy –Dzielnicy Wawer. Jego celem jest stworzenie i przetestowanie w dzielnicy mechanizmu sieciowania i wspierania pomysłowości, czyli stworzenie systemu, który pomoże osobom mającym pomysły na poprawę życia w Wawrze w doprowadzeniu do szczęśliwej ich realizacji.

Niezwykle istotne dla właściwego funkcjonowania mechanizmu jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców. Często w podobnych działaniach, podejmowanych przez administrację publiczną i organizacje pozarządowe, są oni pomijani lub nie są odpowiednio motywowani do udziału. Jednak analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że przedsiębiorcy, zwłaszcza świadczący usługi na rzecz lokalnej ludności, odgrywają często niezwykle istotną rolę wspierającą dla inicjatyw społecznych. W „Wawerskim Centrum Pomysłowości” twórcy projektu podjęli działania mające na celu diagnozę, a następnie –zaangażowanie przedsiębiorców w projekt. Niniejszy raport przedstawia diagnozę w oparciu o badania jakościowe (analiza desk, a przede wszystkim web research oraz wywiady indywidualne bezpośrednie).W pierwszym rozdziale przedstawiamy opis metodologii oraz przebiegu badań, a następnie –wyniki naszych badań i analiz. Rozdział 3 przedstawia informacje ogólne dotyczące struktury przedsiębiorców wawerskich, zidentyfikowanych przedsiębiorców zaangażowanych społecznie, jak i sześć studiów przypadku wawerskich przedsiębiorców zaangażowanych społecznie i ich działań. Na tej podstawie stworzono podsumowanie, opisujące trajektorie aktywności społecznej przedsiębiorców w Wawrze (rozdział 4) i przedstawiono zestaw rekomendacji (rozdział 5).