Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Narada Obywatelska o Klimacie

 

Wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum organizujemy Naradę Obywatelską o Klimacie. Na samorządach w coraz większym stopniu spoczywa odpowiedzialność za lokalne działania związane z reakcją na zmianę klimatu. Naradami chcemy włączyć mieszkańców i mieszkanki w planowanie działań gminy na rzecz zielonej transformacji.

Skąd pomysł?

Uważamy, że zaproszenie mieszkańców i mieszkanek do dyskusji może przynieść społeczną akceptację dla proekologicznych starań gminy, podniesie świadomość obywateli i obywatelek oraz ich współodpowiedzialność za sukces wprowadzanej polityki, a także stworzy lokalną atmosferę dialogu i współdziałania na rzecz wyższego celu.

Ograniczenie zużycia energii w budynkach, inwestowanie w odnawialne źródła energii, gromadzenie wody deszczowej, zazielenianie tkanki miejskiej – działania koordynowane przez samorządy lokalne wymagają szerokiego zaangażowania mieszkańców/ek i biznesu, aby mogły przynieść oczekiwany efekt.

Niejednokrotnie doświadczyliśmy tego w naszych działaniach z gminami, że zapewniając mieszkańcom i mieszkankom odpowiednią rzetelną wiedzę ekspercką i tworząc przestrzeń do merytorycznej dyskusji, stają się oni zaangażowanymi i odpowiedzialnymi partnerami dla władz miasta w debacie o ważnych dla danej społeczności sprawach, unosząc się ponad ideologiczne spory i koncentrując na celu.

Cele projektu:

  • włączenie mieszkańców/ek w proces decydowania o polityce klimatycznej swojej gminy, zwiększenie zaangażowania, a także podjęcie odpowiedzialności za wprowadzane w gminie rozwiązania proekologiczne;
  • wsparcie gmin w tworzeniu strategicznych dokumentów klimatycznych z udziałem mieszkańców/ek i wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w staraniu się o środki unijne na inwestycje na rzecz klimatu;
  • pilotażowe wykorzystanie i adaptacja mało popularnego w Polsce narzędzia partycypacji: sądów obywatelskich na potrzeby małych i średnich miast.

Jak działamy?

Projekt realizowany jest od listopada 2021 do końca kwietnia 2023 i podzielony jest na dwa główne etapy. Pierwszy – Laboratorium – to pilotaż narzędzi oraz głębsza praca z lokalnymi decydentami nad zmianą polityk. Druga – Ogólnopolska Narada – to sposób na upowszechnienie efektów i wypracowanych metod.

I. Faza Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie (listopad 2021-sierpień 2022) – w 4 gminach przeprowadzone zostaną procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Miejskich Planów Adaptacji lub Programów Ochrony Środowiska) z wykorzystaniem metody sądów obywatelskich.

W ramach Laboratorium w każdej z 4 gmin planujemy:

  • sondaż świadomości klimatycznej połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad
  • ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady
  • realizację 3 posiedzeń narady – sądu obywatelskiego, pod opieką ekspertek klimatycznych, facylitatorów i z udziałem lokalnych decydentów
  • zebranie społecznych rekomendacji wraz z wyjaśnieniem, jak je wypracowano, w publicznie dostępnym raporcie końcowym. Obowiązkiem decydentów będzie odpowiedź na rekomendacje oraz wskazanie, w jaki sposób zostały lub zostaną wykorzystane w pracy nad polityką miejską.

II. Faza Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie (sierpień 2022-grudzień 2022) – ok. 20 narad ze wsparciem eksperckim oraz z wykorzystaniem materiałów wypracowanych po fazie Laboratorium realizowane będą w kolejnych gminach w Polsce. Na ogólnopolski etap składać się będą:

  • promocja narad – będziemy aktywnie szukać chętnych gmin, organizacji społecznych, nieformalnych grup czy lokalnych aktywistów, którzy na podstawie naszych materiałów będą chcieli przeprowadzić naradę u siebie w miejscowości.
  • zapewnianie organizatorom materiałów wypracowanych po Laboratorium – każdy organizator otrzyma od nas pakiet materiałów (podręcznik, materiały merytoryczne o klimacie, narzędzia do ułatwienia dyskusji, wskazówki promocyjne). Zorganizujemy webinaria wprowadzające do organizacji spotkań.
  • organizacja spotkań online z ekspertami z zakresu klimatu, partycypacji i komunikacji – w trakcie realizacji narad przez lokalnych organizatorów będziemy ułatwiać im dostęp do rzetelnej wiedzy od krajowych ekspertów w temacie klimatu i partycypacji.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt kierujemy do miast liczących od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców/ek. W miastach tych istnieje silna potrzeba podjęcia działań na rzecz klimatu, społeczny kapitał mieszkańców i mieszkanek do zaangażowania się w procesy partycypacyjne, jak również świadomość władz miasta co do ważności i korzyści takich procesów. Mają one natomiast mniejsze zasoby – i to zarówno finansowe jak i osobowe – do realizacji dużych procesów partycypacyjnych, takich jak panele klimatyczne, które odbywają się w ostatnich latach w dużych miastach – w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Dostrzegamy wartość z zaadaptowania i skrojenia do potrzeb małych i średnich miast innego narzędzia partycypacji, które pomogłoby zrealizować podobne cele jak panele klimatyczne w mniejszej skali.

Nasi partnerzy w projekcie:

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Norsensus Mediaforum

Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Mateusz Wojcieszak – m.wojcieszak@poledialogu.org.plProjekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.