Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla. Raport.

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

Park Michałowski znajduje się na terenie Szmulowizny – jednego z osiedli dzielnicy Praga-Północ, wyznaczonych jako priorytetowe podobszary działań rewitalizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. To zielony teren przy ul. Kawęczyńskiej. Sąsiaduje z terenem zabytkowego Młyna Michla oraz Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W 2016 roku znaczna jego część została wyłączona z użytkowania, a zajęty teren został przekazany pod budowę Trasy Świętokrzyskiej. Budowa ta wiązała się z wycinką ponad 120 drzew i zabrała ok. 40% powierzchni parku. Wiązało się to z silnym poruszeniem i sprzeciwem społecznym. Zabytkowy budynek mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie, zwany potocznie „Młynem Michla”, zgodnie z planami modernizacyjnymi będzie przeznaczony na wsparcie sektora kreatywnego. Będzie siedzibą artystów i rzemieślników. Będzie siedzibą artystów i rzemieślników, a jego przestrzenie zajmą pracownie i warsztaty. Łączna powierzchnia parku i terenu Młyna Michla wraz z zabudowaniami (istniejącymi i projektowanymi) wnosi ok. 1,5 ha.

W raporcie odnajdziecie schemat i szczegółowy opis przebiegu całego procesu konsultacji oraz koncepcję architektoniczną parku i jego otoczenia po wprowadzeniu uwag mieszkańców i mieszkanek. Więcej informacji na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje realizowane były przez Fundację Pole Dialogu oraz architektów z pracowni Sztuka Krajobrazu na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na podstawie umowy nr CKS/B/X/3/3/U/142/2018.