Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Policing the (youth) policies

 

Razem z trzema organizacjami z Serbii, Niemiec i Finlandii, będziemy pracować nad problemami dostosowywania i włączania lokalnych strategii młodzieżowych, które będą odpowiadały na standardy Unii Europejskiej w tym zakresie. W ramach inicjatywy co najmniej osiem lokalnych społeczności z czterech krajów partnerskich będzie miało okazję do poszerzenia swoich kompetencji z zakresu ustanawiania i wdrażania polityk młodzieżowych. Działanie jest realizowane z europejskiej inicjatywy Youth Together w ramach programu Erasmus+.

Skąd wzięła się idea projektu i jakie ma cele?

Miasta w całej Europie przyjmują polityki młodzieżowe, których podstawowym celem jest poprawa jakości życia młodych ludzi. Niestety obserwuje się, że część tych działań na poziomie lokalnym ma charakter symboliczny. Władze gmin często nie prowadzą przy pisaniu takich strategii działań partycypacyjnych skierowanych do ich głównych odbiorców i odbiorczyń – młodzieży. Realizowane strategie mają formę pustego rytuału bez przełożenia na faktyczną poprawę środowiska młodych.  

Jednocześnie na szczeblach lokalnych działają organizacje młodzieżowe. To na barkach ich osób liderskich spoczywa odpowiedzialność za jakość życia młodych osób. Przedstawione warunki nie zapewniają wystarczającego wsparcia i motywacji do podejmowana oddolnych inicjatyw. W szerszej skali, zaniedbania systemowe na poziomie młodzieży, wpływają na zanik zaangażowania obywatelskiego i poczucia bycia pomijanym w procesach politycznych i społecznych.  

Projekt Policing the policies ma wyjść naprzeciw przedstawionym problemom, ucząc w działaniu zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Za główny cel przyjęłyśmy / przyjęliśmy sprawienie, by polityki młodzieżowe na szczeblu gminy były bardziej dostosowane do poziomu Unii Europejskiej, poprzez włączanie, sieciowane i tworzenie partnerstw organizacji pozarządowych ponad granicami.

Działania składające się na projekt będą: 

  • zachęcały do aktywnego udziału w procesach społecznych, 
  • angażować w tworzenie lokalnej polityki młodych, 
  • włączać w proces niedostatecznie reprezentowane grupy młodych osób, 
  • budować i wzmacniać współpracę organizacji pozarządowych, 
  • kreować w młodych osobach postawę aktywnej obywatelki / aktywnego obywatela,  

Przede wszystkim projekt ma zaktywizować samorządy lokalne i młodzież w celu zapełnienia luki w systemach prawnych. Narzędziem ma być ustanawianie lokalnych polityk młodzieżowych, które będą dostosowane do poziomu Unii Europejskiej, a tym samym, poprawy jakości życia młodych osób.  

Przebieg projektu

Projekt realizowany jest od początku roku 2022 i potrwa do stycznia 2024.  Składają się na niego cztery etapy:  

  1. etap nawiązania współpracy z organizacjami partnerskimi, opracowanie programu projektu, styczeń-wrzesień 2022, 
  1. trzydniowe warsztaty na poziomie krajowym dla uczestników programu w Radomiu, październik 2022, 
  1. trzydniowe międzynarodowe szkolenie z zakresu polityki młodzieżowej w Serbii. Szkolenie umożliwi nawiązać znajomości i potencjalną współpracę z organizacjami i samorządami spoza Polski, listopad 2022, 
  1. kolejne działania planowane są na 2023 rok i obejmują udział w pracach grup fokusowych. Zostaną określone potrzeby młodzieży z zaproszonych przez nas samorządów.  

Dla kogo skierowany jest projekt 

Młodzieżowych radnych, urzędników i urzędniczek administracji publicznej zajmującej się politykami młodzieżowymi swoich gmin, działaczy i działaczek organizacji młodzieżowych. 

Projekt Policing the policies realizowany jest z europejskiej inicjatywy „Youth Together” w ramach programu Erasmus+, razem z Association People’s Parliament, Serbia, Association of Cultural Heritage Education in Finland, Finalndia, CRISP Crisis Simulation for Peace, Niemcy.

EN Co-Funded by the EU_POS