Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Krakowski Panel Transportowy

 

Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wspólnie z Fundacją Optimum Pareto organizujemy panel obywatelski dotyczący transportu, czyli Krakowski Panel Transportowy (KPT).  Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli_ek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta. 

W ramach Krakowskiego Panelu Transportowego poszukamy odpowiedzi na pytanie „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?”. Zajmiemy się wypracowywaniem rekomendacji w tym temacie w oparciu o obszary: 

  • optymalizacji przemieszczania się po mieście,  
  • sposobu zapewniania miejsc parkingowych,  
  • zmniejszania emisji z transportu, 
  • zarządzania ruchem pojazdów na terenie miasta.  

Przebieg Krakowskiego Panelu Transportowego 

Osoby mieszkające w Krakowie będą mogły wypowiedzieć się w sprawach dotyczących zrównoważonego transportu przed Panelem biorąc udział w konsultacjach społecznych od 12 stycznia do 15 lutego.  

W dwustopniowym losowaniu zostanie wyłoniona grupa 80 osób, która będzie uczestniczyć w spotkaniach Panelu. 17 lutego o 10:00 odbędzie się transmisja online losowania na Facebooku 3. Panelu: www.facebook.com/KrakowskiPanelTransportowy  

Do 25 lutego skontaktujemy się z wylosowanymi osobami.  

Spotkania Panelu: 

  • 4,5 i 18 marca – spotkania edukacyjne. Będą transmitowane na Facebooku Panelu: www.facebook.com/KrakowskiPanelTransportowy,
  • 19 marca – Spotkanie deliberacyjne,
  • 1 kwietnia – Spotkanie deliberacyjne i podsumowujące, głosowanie. 

Efekty Krakowskiego Panelu Transportowego 

Podczas Panelu  powstaną rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu Panelistów i Panelistek. Te z nich, które uzyskają minimum 80-proc. poparcie i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent uzna za wiążące i będą one sukcesywnie wdrażane. 

Więcej informacji o procesie na stronie: https://www.krakow.pl/?dok_id=208618 w zakładce Krakowski Panel Transportowy .