Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik szkolny – druga edycja!

 

Rozpoczynamy realizację drugiej edycji Pozarządownika szkolnego – programu skierowanego do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promujemy wiedzę dotyczącą III sektora oraz wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.Organizatorami programu są znów: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pozarządownik oferuje gotowe narzędzia do wykorzystania, m.in.:

 • grę karcianą, której celem jest zapoznanie z różnorodnością organizacji oraz pokazanie, jak działa NGO, pokazanie uczniom dobrych praktyk działań organizacji w trzecim sektorze poprzez angażujące doświadczenie;
 • scenariusze lekcji, podzielone na lekcję wstępną, w której uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące NGO oraz lekcję rozszerzoną, podczas której uczniowie będą zgłębiać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych z formalnej strony oraz w jaki sposób mogą włączyć się w ich działania.

Aktywni w mieście

Według “Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” Warszawa jako miasto posiada możliwość skupiania kapitału ludzkiego, gdzie wyzwaniem jest wykorzystanie go w procesie edukacyjnym. Miasto ma szansę prowadzić skuteczne działania podnoszące kapitał społeczny miasta. Pozarządownik ma na celu wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez wspólne działanie placówek edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca z NGO to nowe możliwości

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Uczestnicy uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

Korzyści dla szkoły:

 • nowa wiedza dla uczniów i uczennic – uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy, jaka jest ich specyfika, różnorodność oraz możliwości;
 • rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności – uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;
 • rozwój dla nauczycieli i nauczycielek – poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);
 • nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów (dla części szkół) – wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada na analizę potrzeb szkoły;
 • wyróżnienie szkół – każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji, a szkoła uzyska zaświadczenie o zrealizowanym projekcie.

Pozarządownik oferuje gotowe narzędzia do wykorzystania, m.in.:

 • grę karcianą, której celem jest zapoznanie z różnorodnością organizacji oraz pokazanie, jak działa NGO, pokazanie uczniom dobrych praktyk działań organizacji w trzecim sektorze poprzez angażujące doświadczenie;
 • scenariusze lekcji, podzielone na lekcję wstępną, w której uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące NGO oraz lekcję rozszerzoną, podczas której uczniowie będą zgłębiać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych z formalnej strony oraz w jaki sposób mogą włączyć się w ich działania.

Działania w projekcie

W tegorocznej edycji projektu przewidziane są 3 ścieżki współpracy:

1. Ścieżka I (podstawowa) obejmuje:

 • szkolenie dla nauczycieli (październik/ listopad) z lekcji wstępnej i gry karcianej „Gra w zmianę” podczas którego nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji wstępnej,
 • przeprowadzenie gry karcianej oraz lekcji wstępnej dla uczniów i uczennic przez przeszkolonych nauczycieli,
 • lekcję uzupełniającą, prowadzoną przez trenera o sposobie funkcjonowania poszczególnych organizacji, ich zasadach działania oraz możliwościach włączenia się w ich działanie.
 • przekazanie ok. 6 egzemplarzy gry do własnego użytku,
 • przekazanie przewodnika po ofertach programów edukacyjnych.

2. Ścieżka II zawiera wszystkie wskazane w ścieżce I elementy jest rozszerzeniem ścieżki pierwszej i dodatkowo obejmuje:

 • opiekę mentora, który będzie wspierał szkołę podczas wszystkich działań w programie;
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów, którą przeprowadza mentor razem z nauczycielem przygotowanym narzędziem diagnostycznym. Na podstawie zebranych wniosków koordynatorzy wraz z nauczycielem oraz mentorem wybierają dla uczniów organizację odpowiadającą ich potrzebom;
 • „minidziałanie”, czyli formę współpracy angażującej do działania pracowników organizacji, uczniów i nauczycieli. Forma działania nie będzie narzucona.

3. Ścieżka III określana jako „działania dodatkowe” obejmuje:

 • dwa działania otwarte w postaci dwóch szkoleń wspierających dotyczących organizacji pozarządowych z otwartą rekrutacją dla wszystkich uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Tematy szkoleń zostaną przedstawione wkrótce. Do ścieżki III obowiązuje osobna rekrutacja.

Aktualnie prowadzony jest nabór do I i II ścieżki. W późniejszym terminie zostanie ogłoszony nabór do ścieżki III.

Kto może się zgłosić i jak?

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2lU4OeM do dnia 15.10.2019. By głosić się do programu, należy wpierw założyć konto w Panelu Uczestnika.

Zgłoszenie w formularzu rekrutacyjnym dotyczy ścieżki I i II.

Projekt będzie trwał do 15.06.2020 r. Istnieje możliwość realizacji działania w krótszym terminie.

Liczba miejsc w każdej ścieżce jest ograniczona. Szkoły biorące udział w edycji 2018/2019 nie mogą przystąpić do tegorocznej edycji.