Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Zgłoś gminę do Narady Obywatelskiej o Klimacie!


3 stycznia 2022   *Marta Ostrowska

Wspólnie z naszymi partnerami – Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum – poszukujemy 2 gmin (liczących 10 tys.-100 tys. mieszkańców/ek) do udziału w pierwszej fazie projektu: Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie. Jeśli chcecie stworzyć lub zaktualizować lokalne polityki klimatyczne z realnym udziałem mieszańców i mieszkanek, ta propozycja jest dla Was 🙂

Główna idea projektu

Planowany przez nas projekt: Narada Obywatelska o Klimacie (dalej NOoK) to w skrócie:

 • włączenie mieszkańców i mieszkanek w proces decydowania o polityce klimatycznej swojej gminy, zwiększenie zaangażowania, a także podjęcie odpowiedzialności za wprowadzane w gminie rozwiązania proekologiczne;
 • wsparcie gmin w tworzeniu strategicznych dokumentów klimatycznych z udziałem mieszkańców/ek i wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w staraniu się o środki unijne na inwestycje na rzecz klimatu;
 • pilotażowe wykorzystanie i adaptacja mało popularnego w Polsce narzędzia partycypacji: sądów obywatelskich na potrzeby małych i średnich miast.

Projekt będzie miał dwie fazy:

I. Faza Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie – podczas której w 4 gminach przeprowadzone zostaną procesy konsultacji dokumentów strategicznych z wykorzystaniem metody sądów obywatelskich.

II. Faza Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie –podczas której narady ze wsparciem eksperckim oraz z wykorzystaniem materiałów wypracowanych po fazie Laboratorium realizowane będą w kolejnych gminach w Polsce.

Co dokładnie będzie się działo?

W ramach Laboratorium w każdej z 4 gmin planujemy:

 1. sondaż świadomości ekologicznej mieszkańców i mieszkanek – wspólnie sprawdzimy jak kształtują się postawy ekologiczne mieszkańców/ek gminy oraz wiedza na temat wyzwań klimatycznych. Wyniki badania pozwolą lepiej planować i realizować nasze działania w gminie, ale też pomogą na tworzenie efektywniejszych działań środowiskowych i informacyjnych w Urzędzie.
 2. ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady – obszaru rekomendacji dla gminnych dokumentów klimatycznych (na tym etapie zdecydujemy czy będzie to PGN, MPA lub SECAP )
 3. rekrutację uczestników narady we współpracy z gminą (ok. 12-15 osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania w gminie oraz opinii wyrażonych w sondażu)
 4. realizację 3-4 spotkań narady, w tym spotkań z ekspertami i dyskusji nad rekomendacjami – w miarę możliwości na żywo, ale dopuszczamy również możliwość realizacji ich w wersji online w sytuacji ograniczeń pandemicznych. Naradę będziemy prowadzić metodą sądów obywatelskich, co oznacza, że spotkamy się kilka razy na kilkugodzinnych spotkaniach ze stałą grupą mieszkańców/ek. W ramach projektu mieszkańcy i mieszkanki za udział w obradach otrzymują wynagrodzenie oraz wyżywienie. Część spotkań będzie transmitowana na żywo.   
 5. wypracowanie rekomendacji dla wybranego przez Państwa dokumentu – PGN, MPA, SECAP lub inny strategiczny dokument.

Więcej o metodzie można przeczytać tutaj: https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sady-obywatelskie/

Jakie wsparcie otrzymuje gmina?

Podsumowując główne korzyści dla gminy z udziału w projekcie:

 • stworzenie we współpracy z mieszkańcami i mieszkankami rekomendacji do dokumentu strategicznego w zdefiniowanym wspólnie obszarze
 • wyniki sondażu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców/ek jako podstawa do dalszych działań edukacyjnych
 • wsparcie w etapie rekrutacji uczestników
 • przeprowadzenie narad obywatelskich, zapewnienie materiałów dla uczestników oraz rekrutacja i przygotowanie prezentacji ekspertów z danego obszaru (we współpracy z InE), facylitacja dyskusji
 • logistyka i organizacja całego procesu, razem z komunikacją i promocją (przy wsparciu kanałów komunikacyjnych gminy), również wynagrodzenie mieszkańców/ek.

Jakie są zobowiązania gminy w ramach udziału w projekcie?

Zobowiązania po stronie gminy wynikające z udziału w projekcie to:

 • współpraca z ekspertami na etapie diagnozy i tworzenia obszaru tematycznego dla narady,
 • współpraca przy konstruowaniu różnorodnej grupy uczestników i rzetelna rekrutacja osób uczestniczących – dane dotyczące tego, jakie czynniki powinniśmy uwzględnić, żeby grupa stanowiła „gminę w pigułce”,
 • wsparcie komunikacyjne, promocyjne, wykorzystanie kanałów dotarcia do mieszkańców i mieszkanek,
 • udostępnienie sali na narady,
 • zapewnienie obsługi fotograficznej części spotkań,
 • otwarcie i zamknięcie obrad z deklaracją poważnego potraktowania wypracowanych przez naradę rekomendacji i uwzględnienia ich w dokumencie oraz polityce gminy,
 • podzielenie się refleksjami z procesu do późniejszego wykorzystania w promocji projektu w kolejnym etapie (opcjonalnie w formie nagrania video),
 • konsultacja tworzonych narzędzi i materiałów dla kolejnych gmin.

Z pełną treścią zaproszenia do projektu można zapoznać się tutaj.

Jak się zgłosić?

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swoją gminę do udziału w projekcie z ramienia Burmistrza, Prezydenta, Rady Miasta lub innej decyzyjnej jednostki zapraszamy do rejestracji przez krótki, elektroniczny formularz.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia!

Jeśli mieliby Państwo pytania odnośnie projektu, zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Pole Dialogu, Mateusz Wojcieszak, m.wojcieszak@poledialogu.org.pl, tel. 793 638 701


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eog-regionalnie.png