Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Współpraca szkół z organizacjami społecznymi. Poradnik formalno-prawny

Agnieszka Pędzich, Michał Tragarz, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2022

Poradnik dotyczy formalno-prawnych aspektów współpra­cy szkół i organizacji społecznych (NGO). Zawarliśmy / zawarłyśmy w nim zwięzłe streszczenie i interpretację aktualnych zapisów prawa oświatowego odnoszących się do sfery współpracy szkół i organizacji.

Materiał kierujemy do osób, które taką współpracę nawiązują lub są w nią zaangażowane – nauczycieli / nauczycielek, dyrektorów / dyrektorek, przedstawicieli / przedstawicielek organi­zacji społecznych. Chcemy uporządkować kluczowe kwestie i wspomóc realizację owych współprac zgodnie z prawem, gdyż są one obecnie obiektem zwiększonej uważności zarówno ze strony organów nadzo­ru, jak i rodziców. Dlatego zadbanie o wszelkie formalności i zgodność z prawem stało się jeszcze istotniejszą kwestią niż w przeszłości.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY).

Publikacja powstała we współpracy z CEO, w ramach projektu „Pozarzą­downik szkolny 4.0” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.