Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wolontariat zdalny w Domach Pomocy Społecznej

Autorzy: Weronika Chodacz, Jadwiga Cichocka-Kawiak,  Dominik Kuc, Zuzanna Rokita, Mateusz Wojcieszak.

Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2021

 

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, dotychczasowe programy dedykowane domom pomocy społecznej musiały zostać wstrzymane. Na placówki zostały nałożone obostrzenia i ograniczenia. W celu minimalizowania ryzyka transmisji koronawirusa, działania realizowane przez wolontariuszy i wolontariuszki w stacjonarnej formie, wymagającej bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, nie mogły być kontynuowane. Pandemia spowodowała pilną potrzebę rozwijania nowych form wolontariatu.

W trosce o mieszkańców i personel placówek opiekuńczoleczniczych, Urząd m.st. Warszawy rozpoczął współpracę z Fundacją Pole Dialogu, której celem było wypracowanie procedur i dobrych praktyk organizacji wolontariatu zdalnego. Działania były realizowane w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” o profilu psychiatrycznym przy ulicy Tułowickiej 3 w Warszawie. Poniższa publikacja poświęcona została efektom tej współpracy i stanowi przewodnik do działania w zdalnej formule.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.