Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik Szkolny 4.0

 

Pracujesz w szkole? Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje (w tym także lekcje online), a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych i działalnością na rzecz dobra wspólnego? Zapraszamy do udziału w 4. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który kolejny rok rozwija wiedzę o III sektorze wśród uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla szkół, a jego realizacja finansowana jest z dotacji m.st. Warszawy.

Tematyka i cele projektu

W ramach programu Pozarządownik Szkolny zapoznajemy społeczność szkolną ze światem organizacji społecznych, oddolnego organizowania się w różnych obszarach życia, rozwijania pasji czy zainteresowań. Dzięki podnoszeniu wiedzy na temat III sektora wspólnie doprowadzamy do zwiększania postaw obywatelskich wśród młodzieży i jej zaangażowania społecznego.

Naukę prowadzimy przede wszystkim za pomocą interaktywnych narzędzi, takich jak „Gra w zmianę”, czyli gry karcianej ukazującej różnorodność fundacji i stowarzyszeń i skłaniającej do argumentowania swoich racji na rzecz zmiany społecznej. Przewidujemy również scenariusze lekcji z wykorzystaniem materiałów filmowych, czy spotkania i warsztaty z wybranymi organizacjami pozarządowymi współpracującymi z nami w ramach projektu.

Jak działamy?

 • Dla młodzieży

W czasie trwania programu przy pomocy „Gry w zmianę” oraz przygotowanych przez nas lekcji – uczniowie i uczennice dowiadują się, czym są organizacje pozarządowe i jaka jest ich specyfika, czym się zajmują, jak działają, czym się różnią, jak rozwijają kluczowe kompetencje – umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie, jak również w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji. Uczniowie i uczennice mają ponadto możliwość spotkania z przedstawiciel(k)ami wybranej organizacji społecznej.

 • Dla kadry pedagogicznej i dyrekcji

W ramach projektu przewidujemy wsparcie mentorskie dla kadry pedagogicznej przy przeprowadzeniu lekcji o 3 sektorze, rozgrywki „Gry w zmianę” w wersji stacjonarnej lub innego wykorzystania karty gry (również online) oraz koordynacji warsztatu z organizacją społeczną. Każda szkoła w ramach projektu otrzyma 4 egzemplarze gry.

Szeroko do kadry pedagogicznej i dyrekcji kierowane będą informacje oraz webinaria dotyczące formalnej strony współpracy szkół i organizacji. Na koniec przewidujemy też spotkanie podsumowujące projekt w formule Open Space z udziałem nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek warszawskich szkół

 • Dla rodziców

W tej edycji projektu pilotażowo chcieliśmy też wyraźniej uwzględnić rodziców. W ramach pracy mentora/ki z grupą uczniowską i nauczycielem/ką wspólnie wypracowywany jest sposób włączenia rodziców we współpracę i rozpoznawane potrzeby w tym zakresie. Przewidujemy możliwość zrealizowania warsztatów dla rodziców (również prowadzone przez przedstawicieli warszawskiego 3. sektora) w kontekście m.in. spierania młodzieży w kryzysie psychicznym, jego profilaktyki, wzmacniania więzi społecznych młodych ludzi, czy rozmawiania w domu o trudnych tematach.

Kto i jak może się zgłosić?

 • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: KLIKNIJ tutaj, by przejść do formularza
 • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa) oraz podstawowe w zakresie klas VII -VIII. Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.
 • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r. Pula warsztatów z organizacjami jest ograniczona, dlatego zachęcamy do zgłaszania się.  

By ukończyć projekt szkoła zobowiązuje się do zrealizowania 3 aktywności (2 lekcji + 1 warsztatu) spośród poniżej zaproponowanych:

 • Lekcja wprowadzająca z informacjami ogólnymi o III sektorze,
 • Lekcja z rozgrywką gry karcianej „Gra w zmianę”,
 • Lekcja z wykorzystaniem 1 z 2 scenariuszy wokół filmowych wizyt studyjnych w warszawskich organizacjach,
 • Warsztat dla młodzieży prowadzony przez organizację społeczną (z listy dostępnych warsztatów lub w razie możliwości zorganizowany na potrzeby danej grupy w toku indywidualnych ustaleń z wybraną organizacją),
 • Warsztat dla rodziców prowadzony przez organizację społeczną (z listy dostępnych warsztatów).

Regulamin programu: KLIKNIJ tutaj

Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kontakt w sprawie projektu:

Agnieszka Pędzich – koordynatorka projektu Pozarządownik Szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu a.pedzich@poledialogu.org.pl

Dominika Strzelecka – koordynatorka projektu Pozarządownik Szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej dominika.strzelecka@ceo.org.pl

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.