Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik szkolny 2.0 – ONLINE

 

Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje online, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w 2. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i jest spójny z podstawą programową zajęć WOS.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią projekt jest realizowany ONLINE!

Jaki jest przebieg programu?

Program w wariancie podstawowym obejmuje obecnie lekcję online, która składa się z:

 • materiału wideo o organizacjach pozarządowych;
 • materiału wideo o „Grze w zmianę”;
 • materiału uzupełniającego w pliku pdf;
 • krótkiego quizu sprawdzającego wiedzę;
 • ankiety ewaluacyjnej;
 • metryczki.
Materiał video lekcji znajduje się tutaj: https://forms.gle/BFQvg7A59vcZWWSK6
Wystarczy przekazać uczniom link do lekcji.

Jakie są korzyści z udziału w programie?

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje:

 • 6 egzemplarzy gry karcianej Gra w zmianę
 • Scenariusze lekcji dotyczącej III sektora

Narzędzia te mogą być wykorzystane przez Nauczycieli, kiedy szkoły zostaną otwarte, a także w kolejnych latach z kolejnymi klasami.

Nauczyciele otrzymują też imienne zaświadczenia, natomiast szkoła otrzymuje honorową tabliczkę o realizacji projektu w swojej szkole.

Czego uczą się uczniowie podczas programu?

W ramach podstawowej ścieżki projektu uczniowie:

 • dowiadują się, czym są organizacje pozarządowe i jaka jest ich specyfika, czym się zajmują, jak działają, czym się różnią;
 • rozwijają kluczowe kompetencje – umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie;
 • dowiadują się, w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji;

Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie wrażliwości i zaangażowania społecznego i obywatelskiego uczniów, aby w większym stopniu uczestniczyli oni w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej.

 Jaki jest związek programu z podstawą programową?

Tematyka projektu w największym stopniu wpisuje się w zakres podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie:

 • określenie, jakie są cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb.
 • charakterystyka głównych kierunków aktywności organizacji pozarządowych w Polsce;
 • przedstawienie rodzajów i przykładów organizacji pozarządowych, w tym ochrony praw człowieka;
 • porównanie statusu prawnego stowarzyszeń i fundacji; przedstawienie trybu rejestracji tych organizacji; określenie zakresu niezbędnych uregulowań w statucie stowarzyszenia;
 • przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • wyjaśnienie idei wolontariatu i przedstawienie form działalności wolontariuszy.

Kto może się zgłosić i jak?

 • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.
 • Z uwagi na kwestie organizacyjne, rekomendujemy, aby to była cała klasa z nauczycielem. Istnieje możliwość zgłoszenia do projektu kilku klas i nauczycieli z jednej szkoły.
 • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2Na8l3o.
 • Projekt trwa przez cały rok szkolny 2019/2020.
 • Nabór na podstawową ścieżkę programu jest ciągły, na zgłoszenia czekamy do końca maja 2020–zapraszamy do udziału.

Ścieżka rozszerzona projektu

W ramach projektu mamy też rozszerzoną ścieżkę, w której uczestniczy 5 szkół. Poza lekcją i rozgrywką Gry w zmianę uczniowie i uczennice w ramach ścieżki rozszerzonej spotykają się z przedstawicielem organizacji, której profil działania w największym stopniu odpowiada zainteresowaniom i potrzebom uczniów danej grupy a następnie wspólnie realizują mini-działanie. Nabór na ścieżkę rozszerzoną jest już zamknięty.

Organizatorami programu są tak jak w poprzednim roku: Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kontakt

Agnieszka Pędzich, Fundacja Pole Dialogu

a.pedzich@poledialogu.org.pl
tel.: 517 377 841

Anna Wuls, Centrum Edukacji Obywatelskiej

anna.wuls@ceo.org.pl
tel. (22) 622 32 39 wew. 219