Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Polska wieś: diagnoza i prognoza

 
Okres realizacji

wrzesień 2016-wrzesień 2017

Zleceniodawca

Fundacja Wspomagania Wsi

Zespół

Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk

Dziennik projektu

24 października 2017

Można już przeczytać skróconą i pełną wersję raportu z badania „Polska wieś 2017: Diagnoza i prognoza”, zrealizowanego przez zespół Fundacji Pole Dialogu pod kierownictwem dr Przemysława Sadury na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi. Badanie zostało przeprowadzone z okazji 30-lecia istnienia fundacji.

Dużo wiemy o aktywności obywatelskiej w mieście. Co ze wsią? Dzieje się tam nie mniej niż w metropoliach. Jednak  trudniej przebija się to do powszechnej świadomości. Uzupełnieniu tej luki służy badanie „Polska wieś: diagnoza i prognoza. Aktywność gospodarcza, polityczna i społeczno-kulturowa”, które Pole Dialogu zrealizowało dla Fundacji Wspomagania Wsi.

Cele badania są złożone i obejmują przygotowanie bilansu przemian, jakie zaszły na polskiej wsi w ciągu ostatnich 30 lat, diagnozę sytuacji obecnej oraz wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy zmian w ciągu kolejnych 30 lat. Główną osią naszego badania jest rekonstrukcja zmieniających się warunków aktywności na wsi w czterech obszarach: gospodarczym, politycznym społecznym i kulturowym. Szukamy więc głównych czynników wspomagających lub zakłócających kreatywność i innowacyjność w każdym z nich.

Projekt obejmuje:

  • analizę literatury dotyczącej przemian na wsi po 1989 r.,
  • wywiady pogłębione z ekspertami badającymi wieś (ekonomistami, socjologami, etnografami),
  • badania ankietowe kilkuset samorządowców i działaczy organizacji społecznych aktywnych na wsi,
  • fokusy z liderami społeczności wiejskich,
  • etnograficzne studia przypadku dotyczące ww. wymienionych obszarów oraz
  • warsztaty prognostyczne (badanie typu foresight) z udziałem przedstawicieli organizacji działających na obszarach wiejskich i mieszkańców wsi.

Efektem jest analiza najważniejszych trendów zachodzących w interesujących nas obszarach, przegląd czynników nań oddziałujących oraz przedstawienie potencjalnych scenariuszy rozwoju polskiej wsi w nadchodzącym 30-leciu. Wszystko to stało się podstawą rekomendacji skierowanych do Fundacji Wspomagania Wsi oraz organizacji i instytucji aktywnych na obszarach wiejskich.

Badanie zrealizował zespół stałych współpracowników Fundacji w składzie: dr Przemysław Sadura (adiunkt w Instytucie Socjologii UW, publicysta Krytyki Politycznej), Katarzyna Murawska (doktorantka w IS UW) i Zofia Włodarczyk (doktorantka w IS UW i na University of California, Davis).

 

Do pobrania

PDF do ściągnięcia pełnej wersji raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza" Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk. „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja„, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2017

PDF ze skróconą wersją raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza" Przemysław Sadura, Współpraca: Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk. „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – skrót„, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2017