Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież

 

Otwieramy nabór na pomysły uczniów i uczennic warszawskich szkół (lub mieszkających w Warszawie). Poszukujemy szczególnie pomysłów na działania wokół tematów związanych z równością płci, antydyskryminacją, prawami człowieka, radykalizacją poglądów i postaw oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Każda grupa uczniowska, spełniająca kryteria regulaminowe, która zgłosi się do nas z pomysłem na działania otrzyma pomoc w postaci mentoringu dotyczącego celów, harmonogramu, budżetu i sojuszników/czek działań. Te grupy, które zdecydują się na podpisanie porozumienia otrzymają wsparcie finansowego w kwocie maksymalnie do 2400 zł.

Cele

  • Wzmocnimy poczucie sprawczości młodych warszawianek i warszawiaków, a więc poczucie wpływu i partnerstwa w relacjach z dorosłymi. Cel ten osiągniemy poprzez zaproszenie młodzieży do zgłaszania swoich pomysłów, mentorskie wsparcie, a następnie dofinansowanie działań młodzieży.
  • Poszerzymy wiedzę o mikrograntach z budżetu Miasta Warszawy dla młodzieży wśród osób aktywnych społecznie, ale też takich, które jeszcze nie miały podobnych doświadczeń. Zakładamy uczestnictwo młodych osób na różnych etapach: tworzenia projektu, planowania i realizowania działań oraz kosztów, podsumowania projektów i ich omówienia oraz ocena całego procesu projektowego.
  • Warszawska młodzież zrealizuje projekty, które odpowiadają na aktualne tematy społeczne (np. kryzys klimatyczny, prawa mniejszości).

Jak działamy?

Projekt realizowany jest od września 2021 r. do końca lipca 2022 r. i obejmuje działania:

1. Kampania promocyjna

Projekt rozpoczynamy od kampanii promocyjnej, której celem jest pokazanie młodym osobom, że działanie społeczne może być ciekawe i potrzebne, a także zachęcenie ich do urzeczywistniania swoich pomysłów. Kampanię będziemy realizować we współpracy z dwoma osobami działającymi w mediach społecznościowych (influencerami/kami)

2. Nabór ciągły pomysłów na projekty młodzieżowe

Zgłoszenia grup młodzieżowych zbieramy w sposób ciągły aż do końca maja 2022 r. lub do wyczerpania środków. Co oznacza, że swój pomysł można zgłosić już teraz przy pomocy formularza: KLIKNIJ, by przejść do formularza

Co ważne, na etapie internetowego formularza zbieramy pomysły, idee, a nie od razu gotowe projektu z harmonogramem i celami. Aby skonkretyzować pomysł zapraszamy na spotkanie wstępne online podczas którego mentor/ka, czyli osoba, która ma doświadczenie w działaniach przy określonym zagadnieniu, wspiera w urealnieniu idei i przełożeniu jej na język projektowy.

3. Wsparcie i realizacja projektów młodzieżowych

Dla zakwalifikowanych grup przewidujemy wsparcie mentorskie oraz finansowe. Wsparcie mentorskie oznacza bieżącą komunikację, w tym jedno spotkanie na żywo, podczas których na podstawie wypełnionego szablonu pomysłu grupa ma możliwość przedyskutować merytoryczne aspekty realizacji działania. Z kolei wsparcie finansowe stanowi określona kwota dotacji pieniężnej oraz pomoc w kontroli wydatków.

4. Spotkania podsumowujące

W trakcie trwania projektu chcemy zorganizować dwa spotkania podsumowujące/ewaluacyjne (jedno w połowie trwania projektu – luty/marzec, drugie pod koniec projektu – czerwiec). Na te spotkania zaprosimy grupy, które w tym okresie realizowały lub realizują projekty oraz mentorów/ki. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej oceny swoich projektów i rezultatów.

Rezultaty

Program „Pole do Działania! Aktywna Warszawska Młodzież” to przede wszystkim:

  • 12 – 13 zrealizowanych projektów, zwłaszcza w tematyce kryzysu klimatycznego, równości płci, antydyskryminacji, praw człowieka czy radykalizacji nastrojów społecznych,
  • Bardziej sprawcza młodzież, zabierająca głos w ważnych dla siebie sprawach,
  • Większy udział uczniów i uczennic w życiu społecznym miasta,
  • Zainteresowanie tematyką programu młodych osób, które wcześniej nie angażowały się w podobne działania, dzięki współpracy z influencerami/kami oraz
  • Wzmocnienie młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Warszawie w kompetencje niezbędne do prowadzenia własnego projektu.

Regulamin projektu Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież: KLIKNIJ, by przejść do regulaminu

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Mateusz Wojcieszak –m.wojcieszak@poledialogu.org.pl