Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

O nas

Statut Fundacji Pole Dialogu


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Pole Dialogu”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Annę Kordasiewicz, Martę Olejnik, Przemysława Sadurę, Martę Szaranowicz-Kusz i Agatę Urbanik, zwanych dalej „Fundatorami”, na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 16 września 2010 r. przez notariusza Wojciecha Zieleniewskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 123.
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy w postaci „Pole Dialogu” oraz „FPD”, a także wyróżniającego ją znaku słownego lub słowno-graficznego.
 3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

 1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.
 3. Przy prowadzeniu działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy oraz jej skrótu w wybranych językach obcych.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

 

CELE FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu we wszystkich obszarach życia społecznego;
 • rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik partycypacji, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną publicznie;
 • rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem, obywatelami w zakresie partycypacji obywatelskiej i dialogu;
 • edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych;
 • przełamywanie uprzedzeń i rozwiązywanie konfliktów między jednostkami i grupami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju;
 • działalność naukowa, oświatowa i kulturalna.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele we wszystkich obszarach życia społecznego.

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie konsultacji społecznych, procesów partycypacyjnych, mediacji, negocjacji, facylitację spotkań dyskusyjnych i warsztatów,
 • prowadzenie badań społecznych i ewaluacji,
 • tworzenie narzędzi wspierających dialog,
 • działania edukacyjno-szkoleniowe, w tym organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów i konferencji o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • działania edukacyjne w instytucjach kształcenia formalnego i pozaformalnego,
 • opracowanie i wydawanie analiz, raportów, broszur i książek;
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami statutowymi Fundacji.

 

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji zbieżną z tymi celami.

 

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000,- (pięciu tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Na działalność gospodarczą ze środków funduszu założycielskiego przeznaczona zostaje kwota 1000,- (jednego tysiąca) złotych.
 3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z grantów, dotacji, subwencji, dochodów z działalności gospodarczej, darowizn, spadków, zapisów, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie konkretnego celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

§11

Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń dokonywanych na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji, kierując się koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Fundacji.

 

§12

Majątek Fundacji:

 • nie może służyć do udzielania pożyczek ani do zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • nie może zostać przekazany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • nie może zostać wykorzystany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym statutem,
 • nie może być wykorzystany zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§13

Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia darowizny lub jej zwrotu, jeżeli przyjęcie jej, w opinii Zarządu Fundacji, naruszałoby dobre imię Fundacji.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z ),
 • działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
 • wydawanie książek (58.11.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 • działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
 • działalność portali internetowych (63.12.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (1.Z)
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z).

 

ORGANY FUNDACJI

 

§15

Organami Fundacji są:

 • Zarząd,
 • Rada Fundacji.

 

§16

 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych w głosowaniu jawnym przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Fundatorzy.
 2. Rada Fundacji na wniosek wszystkich członków Zarządu może w głosowaniu jawnym powołać Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, dokonywać zmian w obsadzie funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, jak również postanowić o niepowierzaniu tych funkcji członkom Zarządu. Pierwszego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji w wyniku uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu danej kadencji.
 7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że członek Zarządu, którego to dotyczy, i Rada Fundacji postanowią inaczej.
 8. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje dwóch innych członków Zarządu lub pełnomocnik upoważniony przez Radę Fundacji.

 

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych lub wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznych lub wieloletnich planów finansowych,
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3. sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji lub osób z nią współpracujących,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. występowanie z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji.

 

§18

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje, w miarę potrzeby, Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Bieżące prace Zarządu organizuje Prezes Zarządu lub, w jego braku, członek Zarządu powołany do tego jednomyślną uchwałą Zarządu.
 5. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu.
 6. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami – w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Podejmowanie uchwał w trybie powyższym nie może dotyczyć odwołania członka Zarządu.
 7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji obejmujące poprzedni rok kalendarzowy.

 

§19

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie, za wyjątkiem operacji bankowych oraz [przy] zobowiązaniach powyżej kwoty 50 000 zł, przy których oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§20

 

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 3. W trakcie kadencji, członka Rady na miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W razie niepowołania przez Radę członka Rady na miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, członka Rady powołują Fundatorzy niebędący członkami Zarządu.
 4. Członkowie Rady następnych kadencji powoływani są w ten sposób, że:
  1. każdy z Fundatorów (pod warunkiem, że nie jest aktualnie członkiem Zarządu) ma prawo powołać jednego członka Rady,
  2. pozostałych członków Rady powołuje ustępująca Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.
 5. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Rady nie jest powołany, dotychczasowa Rada pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nową Radę.
 6. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Fundacji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady danej kadencji
 8. Członek Rady Fundacji może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji, na wniosek innego członka tego organu, w wyniku uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§21

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§22

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powoływanego przez Fundatorów,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§23

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Rada Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami – w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Podejmowanie uchwał w trybie powyższym nie może dotyczyć powołania i odwołania członka Zarządu lub Rady Fundacji oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określać uchwalony przez Radę regulamin.

 

§24

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§25

Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Zarząd Fundacji może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

 

ZMIANA STATUTU

 

§26

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§28

 1. Rada Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  2. wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  4. sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
  8. przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki majątkowe, zostaną one przekazane innym, wskazanym przez członków Rady Fundacji, organizacjom, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

Warszawa, 24 czerwca 2019