Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Domy otwarte. Wspólne świętowanie

 

„Domy Otwarte. Wspólne Świętowanie” to nowatorski projekt, który będziemy realizować w trzech Domach pomocy osobom zależnym w województwie mazowieckim. Ma on służyć działaniom otwierającym Domy na współprace w ramach lokalnych partnerstw z instytucjami, organizacjami i osobami z sąsiedztwa. A pośrednio wpływającymi na zmianę w postrzeganiu tychże placówek i osób je zamieszkujących. Chcemy to zrobić, wypracowując wspólnie lokalne święto. 

Dlaczego uważamy ten projekt za potrzebny 

Domy i ich otoczenie postrzegamy jako wspólnotę. Wiemy, że najsprawniej działają partnerstwa z różnych sektorów (społecznego, publicznego i prywatnego), gdyż dają możliwość łączenia różnych punktów widzenia i angażowania różnorodnych zasobów. A angażowanie aktorek i aktorów społecznych do wspólnych działań wzmacnia poczucie współodpowiedzialności. 

Dla lokalnej społeczności Domy to potencjał do wspólnych działań, chociażby przez staże, praktyki, wspólne projekty. Możliwość kontaktu z mieszkankami i mieszkańcami Domów to ważna okazja „uczenia się starości”, tworzenia więzi międzypokoleniowych i przełamywania stereotypów.  

Naszym projektem chcemy też odpowiadać na potrzebę dobrych wiadomości i poczucia wspólnoty. Z badan Organizacji Społecznych. To działa! wiemy o tym, że szczególnie w tych czasach (pandemii, wojny) mamy deficyty życzliwości, dobroci i ciepła, poczucia wspólnoty i bycia z innymi, a także dobrych wiadomości. Stąd też chcemy szukać lokalnej formuły, która pozwoli je wypełnić i będzie okazją do dzielenia się radosnymi wiadomościami. Widzimy w tym korzyść dla całych społeczności – w tym dla osób, które do nich przybyły, uciekając przed wojną, czy wycofały się emocjonalnie ze społeczeństwa na skutek pandemii. 

W jaki sposób będziemy pracować 

Nasze mentorki wspólnie z mieszkankami/ mieszkańcami Domów i ich kadrą przeprowadzą diagnozy, których celem będzie określenie potencjałów i potrzeb Domów oraz osób je zamieszkujących. Kolejnym krokiem będzie opracowanie diagnozy otoczenia Domów, a następnie animowanie tworzenia relacji pomiędzy Domem i podmiotami lokalnymi zidentyfikowanymi w diagnozie. Mentorki przeprowadzą powyższą grupę przez proces poszukiwania i współtworzenia nowego, lokalnego święta. Kolejnymi krokami będą świętowanie oraz opracowanie planu, jak w przyszłości Dom wraz z lokalnymi partnerami oraz mieszkankami i mieszkańcami miejscowości będą mogli kontynuować działania. Chcemy się dzielić doświadczeniami z tego projektu i zachęcać do podobnych współprac inne instytucje. 

Do projektu zostało zaproszone przez nas Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, które wraz z grupami młodzieży będzie dokumentować działania. Efektem ich pracy będą reportaże filmowe dla Domów oraz film dokumentalny. Kolejną organizacją, z której doświadczenia chcemy skorzystać, jest norweska organizacja Bjerkaker Learning Lab (BLL), która ma doświadczenie w działaniach z seniorkami/ seniorami. 

Jakie korzyści i dla kogo 

Bezpośrednie odbiorczynie/ bezpośredni odbiorcy: 

  • 3 ośrodki opieki, pomocy społecznej, wsparcia seniorów, osób z niepełnosprawnością intelektualną zyskają nową przestrzeń współpracy z otoczeniem w postaci lokalnego święta realizowanego z podmiotami i osobami z sąsiedztwa, co pozwoli też na wzmocnienie pozytywnego wizerunku tych miejsc w społeczności. W projekcie udział biorą Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie, Dom Opieki Pałac dla Seniora w Sulejówku i Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie,
  • kadra Domów – projekt zwiększy ich kompetencje w zakresie diagnozy, animacji społecznej, lokalnej współpracy, stworzy możliwość do sieciowania, a także zintegrowania pracowników z Ukrainy ze społecznością;  
  • aktywne mieszkanki/ aktywni mieszkańcy Domów poprzez uczestnictwo w procesie diagnozy i tworzenia święta zyskają nowe kompetencje, poczucie sprawczości i wpływu na otoczenie, nawiążą nowe kontakty społeczne;  
  • podmioty wokół Domów nawiążą nowe partnerstwa, będą mieć okazję do wzmocnienia swojego społecznego wizerunku i zaangażowania lokalnego; 
  • młodzież z grup filmowych nabędzie kompetencje filmowania zaangażowanego społecznego, pokazywania tematu, budowania postaci, nagrywania, kadrowania, przeprowadzania wywiadów. 

Pośrednie odbiorczynie/ pośredni odbiorcy: 

  • sąsiadki/ sąsiedzi Domów zyskają nową tradycję, okazję i przestrzeń do spotykania się, większe poczucie tożsamości lokalnej i wspólnoty;  
  • mniej samodzielne osoby w Domach w efekcie ich większego otwarcia się na wolontariat mogą zyskać nowe aktywności; 
  • gminy, dla których nowe święto będzie elementem wzmacniania tożsamości lokalnej, co może przekładać się na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy; 
  • inne domy i gminy – do nich skierowane będą działania upowszechniające tak, aby idea otwierania  tworzenia wspólnych okazji do świętowania znalazła jak najszersze zastosowanie. 

Czas trwania projektu

Kwiecień 2023 – kwiecień 2024. W tym praca z trzema Domami i lokalnymi społecznościami – 6 miesięcy. 

Koordynatorka projektu: 
Marta Zabłocka 
m.zablocka@poledialogu.org.pl 

Projekt „Domy Otwarte. Wspólne Świętowanie” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Filmowa „Cotopaxi” oraz Bjerkaker Learning Lab (BLL), finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fot. Ylanite Koppens